Zápis do 1. ročníku základní školy

14.01.2016 08:13

Zápis do 1. ročníku se uskuteční pro obě školy ve středu 10. 2. 2016 od 14.00 hod. do 17.00 hod. v Základní škole Komenského (vchod od kostela). K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které do 31. 8. 2016 dovrší věku 6-ti let nebo měly v loňském roce odklad. U zápisu předloží zákonný zástupce vyplněný formulář pro školní matriku, rodný list dítěte, žádost o přijetí ke vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky.
Příslušné formuláře (kromě žádosti o odklad) obdrží rodiče do 22. ledna buď v mateřské škole, nebo budou zaslány poštou s pozvánkou k zápisu. Formuláře budou k dispozici i přímo u zápisu. Pokud se rodiče nemohou v uvedený termín dostavit k zápisu, je potřeba, aby si dohodli jiný termín v období od 15. 1. do 15. 2. s vedením školy.
ZŠ Tyršova otevře pro školní rok 2016/2017 jednu první třídu, ZŠ Komenského předpokládá otevření dvou prvních tříd.

Školský obvod ZŠ Tyršova v návrhu vyhlášky zahrnuje tyto ulice: Čapkova, Čelakovského, Mánesova, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora.

Důležité informace:

1)
§ 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte.
Obecním úřadům obcí se v přenesené působnosti ukládá poskytnout spádové škole seznamy žáků, kteří by se měli dostavit k zápisu, jelikož je pro ně daná škola spádovou. Informace se tudíž týká pouze žáků s trvalým pobytem v dané obci.

2)
Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ
Všichni žáci ze školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky. Zákon však neřeší poměry uvnitř této množiny, protože by mělo být zřejmé, že počet přijímaných žáků ze spádového obvodu obce má být shodný nebo menší než jsou kapacitní možnosti základní školy.
Pokud se k zápisu přihlásí všechny děti ze spádového obvodu a tedy všem žádostem „spádových“ dětí bude vyhověno, lze „nespádové“ děti nepřijmout z důvodu naplnění „kapacity otevíraných tříd“.
Stav, kdy škola nemůže pojmout všechny žáky ze školského obvodu, je nutné považovat za nežádoucí. Svědčí zpravidla o tom, že obec vymezila školský obvod (nebo uzavřela dohodu o společném školském obvodu s jinými obcemi), bez ohledu na kapacitu školy a bez náležité znalosti demografických podmínek na příslušném území. Ředitel školy není tím, kdo určuje velikost školského obvodu.
Poznámka: Spádové obvody jsou určeny obecně závaznou vyhláškou zřizovatele

3)
Informace o odkladu
Pokud zákonný zástupce uvažuje o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, obdrží podrobné informace u zápisu.
§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Na pomoc rodičům v rozhodování je k dispozici tzv. Desatero pro rodiče (odkaz).

4)
Pokud nebude naplněna kapacita třídy po přijetí dětí ze spádové oblasti, bude ředitel školy přijímat přednostně děti až do naplnění kapacity otevíraných tříd. Mezi těmito žadateli budou v dané škole mít přednost děti, jejichž sourozenci již tuto školu navštěvují.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode