Školní projekt "Rovná záda" přináší výborné výsledky.

10.06.2013 10:09

Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ byl na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna zahájen ve školním roce 2009/2010 ve spolupráci s odborným rehabilitačním pracovištěm Lázeňského domu ve Slavkově u Brna.

Hlavním cílem projektu je včasné podchycení vadného držení těla a vytvoření správných návyků a pohybových stereotypů dětí. Cílovou skupinou jsou děti na prvním stupni, neboť v tomto věku dochází nejčastěji ke vzniku odchylek od správného držení těla.

Podle stanoveného harmonogramu projektu proběhly v měsíci květnu vstupní vyšetření žáků prvních ročníků a kontrolní kineziologický rozbor dětí druhých až pátých tříd, který prováděla Bc. Renata Hanáková.

Statistiky uvádějí, že dnešní dětská populace dosahuje téměř padesáti procent vadného držení těla (VDT). Na počátku projektu dosahovalo měření dětí v naší škole podobného výsledku. Poslední letošní měření však ukázalo již výrazné zlepšení. Odchylky od správného držení těla se objevily jen u třiceti jedna procent měřených dětí. Podstatný vliv na tento výsledek má jistě i zařazení dětí do nepovinného předmětu Zdravotní tělesné výchovy (ZTV), o který mají rodiče i děti velký zájem. Pro příští školní rok 2013 – 2014 bude žákům druhých až pátých ročníků opět nabídnuta v rámci projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy vadného držení těla formou tohoto nepovinného předmětu.

Mgr. Hana Charvátová

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode