Doplňující informace k zápisu

15.02.2016 13:49

Zápis do první třídy naší školy proběhl dne 10. 2. 2016. Bylo přijato celkem 53 žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce v naší škole. To nás velmi těší, ale bohužel máme pro příští školní rok k dispozici pouze jednu volnou učebnu. Proto je možné přijmout pouze omezený počet dětí.

Přestože veškeré podmínky zápisu byly vyvěšeny na www stránkách školy, vzniklo mezi rodiči mnoho dohadů a zavádějících (nepřesných) informací.  

Pokusím se vše vysvětlit formou odpovědí na otázky, které mi rodiče nejčastěji kladou:

1) Podle čeho jste do školy děti vybírali?
Školský zákon hovoří jasně:
a) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Tento obvod stanoví obecně platná vyhláška schválená zastupitelstvem města.
b)Pokud kapacita není naplněna, musí mezi tzv. „nespádovými dětmi“ rozhodnout o přijetí ředitel školy tak, aby pravidlo nebylo diskriminační a byly  zajištěny uchazečům rovné podmínky. K tomu vydala veřejná ochránkyně práv „Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce“, kterým se ředitel školy musí řídit.
Z něho cituji: „Ředitel může přijmout nespádové dítě přednostně na základě:
> přítomnosti sourozence ve škole,
> docházky do MŠ při ZŠ,
> sdílení alternativního pedagogického přístupu.
V ostatních případech losem.

Do Základní školy Tyršova byly přijaty pouze děti ze spádové oblasti a děti z jiných oblastí, které mají ve škole sourozence. Dá se říci, že úloha ředitele školy byla velmi omezena.

2) Co mají dělat rodiče nepřijatých dětí?
Zákonní zástupci dostanou v nejbližších dnech rozhodnutí o nepřijetí. Nejjednodušší variantou je podat přihlášku na svoji spádovou školu. Tam děti přijmou. Je ale třeba počítat s tím, že tyto školy mají také určitou kapacitu. Možností je také odvolat se (viz poučení v doručeném rozhodnutí), ale šance na přijetí je vzhledem k možnostem budovy mizivá.

3) Prý bude ještě jeden zápis? Nebo druhé kolo?
Nesmysl!

4) Někteří zákonní zástupci byli u zápisu bez dětí. Jak je to možné?
Vyjadřuje se k tomu doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které zdůrazňuje, že účast dítěte na zápisu není povinná. Zákon ukládá zákonnému zástupci povinnost přihlásit dítě k zápisu, nestanoví však dítěti povinnost zúčastnit se daného zápisu.

5) Ale dřív to bylo jiné. Proč jsou změny?
Změny nenastaly. Došlo pouze ze strany ministerstva a veřejné ochránkyně práv k upřesnění některých záležitostí ohledně přijímání. Největší obtíž je v tom, že tento rok se hlásilo obrovské množství dětí do slavkovských škol. Dříve bylo dětí méně a nebyl tedy problém vzít žadatele i z okolních obcí (žádná obec nepatří do školského obvodu Slavkova u Brna – viz vyhláška).

6) Co výsledky testů školní zralosti?
Zda je dítě zralé ke školní docházce, neposuzuje škola, ale pedagogicko- psychologická poradna.

7) Jak je to s odkladem?
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Kromě žádosti o odklad je tedy třeba doložit dvě potvrzení.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode