Rovná záda

O co jde

V souladu se školním vzdělávacím programem, se zaměřením a vybavením školy se vedení ZŠ Tyršova spolu s pedagogy rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost zdraví dětí a jejich životnímu stylu. Jelikož děti tráví asi jednu třetinu celkové aktivní části dne ve škole, měla by škola ke zdravému způsobu života své žáky vychovávat.
Poruchy držení těla získané v dětství mají v pozdějším věku výraznou souvislost s bolestivostí páteře a nosných kloubů. Ovlivnění a snížení nevhodných zátěžových faktorů v denním životě dětí má příznivý efekt nejen na podpůrně pohybový systém, ale i na celkové zdraví.

Ve spolupráci s odborníky (rehabilitační lékař, dětská lékařka a fyzioterapeut) hodlá škola věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům. Po diagnostice poruch budou následovat i opatření k nápravě v oblasti (úprava režimu, využití kompenzačních pomůcek, nepovinný předmět – zdravotní tělesná výchova).

Výsledky šetření a další postup

Na základě stanoveného harmonogramu probíhá každý rok měření stavu držení těla u dětí 2. – 6. ročníků. Kineziologický rozbor provádí fyzioterapeut rehabilitačního pracoviště B.Braun Avitum Austerlitz ve Slavkově u Brna.
Děti jsou na základě výsledku měření zařazeny do tří skupin: 1. norma, 2. vadné držení těla - VDT 3. skolióza – kyfóza/kyfóza. Výsledek vyšetření obdrží zákonný zástupce dítěte.
Pro žáky 2. až 6. ročníků nabízí škola v rámci dlouhodobého projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy VDT formou nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV). Výuka ZTV bude probíhat jedenkrát týdně , vždy ve středu v tělocvičně ZŠ Tyršova.
Škola také opatřila učebnu počítačů novými židlemi, které jsou určeny pro tzv. dynamické sezení. I to by mělo přispět k nápravě vadného držení těla a to u všech dětí u nás ve škole.

Jak pokračuje školní projekt „Rovná záda“?

Červen 2017

Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu školy se zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna úspěšně pokračuje již devátým rokem.
V rámci projektu je velmi důležitá spolupráce s rehabilitačním pracovištěm B-Braun Omnia Slavkov u Brna. Základním pilířem celého projektu je každoročně odborně provedený kineziologický rozbor držení těla dětí, který provádí fyzioterapeutka Renata Zrotálová. Na základě rozboru jsou děti zařazeny do čtyř základních skupin. První skupina jsou žáci s držením těla bez jakékoliv odchylky. Ve druhé skupině se u dětí objevují jen lehké odchylky, převážně v podobě ochablých svalových skupin. Do třetí skupiny jsou zařazeny děti, u nichž se objevují náznaky skoliotických či kyfoskoliotických křivek. Čtvrtou skupinu tvoří děti, u kterých je třeba kineziologický rozbor doplnit vyšetřením rehabilitačního lékaře a na jeho základě zahájit vhodnou rehabilitaci.
Největší počet dětí na základě rozboru spadá do druhé a třetí skupiny. Drobné odchylky v držení těla mohou děti kompenzovat v hodinách nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova. V rámci projektu se daří včas podchytit případné odchylky v držení těla dětí a vhodným způsobem zahájit a řešit jejich nápravu.

Červen 2016

Tento pojem je už sedmým rokem spojen se Základní školou Tyršova ve Slavkově u Brna. Propracovaný systém dlouhodobého školního projektu velmi dobře pokračuje. Je zaměřen především na skupinu dětí na prvním stupni školy, ale v rámci hodin tělesné výchovy jsou žáci ke správnému držení těla vedeni na obou stupních. Výsledky kineziologického rozboru ukazují, jak se během tělesného vývoje, především během růstu, výsledky mění. Důležité je, že jsou tak včas podchyceny případné odchylky v držení těla. Správně vedeným cvičením je možné zabránit zhoršování stavu hlavně v případech počínajících kyfoskoliotických křivek. V rámci nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova jsou u dětí herní a zábavnou fyzickou aktivitou postupně odstraňovány nejčastější nedostatky v držení těla – ochablá břišní stěna, zkrácené prsní svaly, ochablé mezilopatkové svaly. Školní projekt pokračuje dále i v příštím školním roce.

Úvod roku 2016 - aktivní přestávky

Na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna je již sedmým rokem realizován dlouhodobý školní projekt Rovná záda. Je zaměřen na prevenci a nápravu vadného držení těla dětí. Hlavním cílem je naučit děti správným návykům v držení těla a vést je k pravidelné pohybové aktivitě. Nedostatek pohybu je v současnosti jednou z hlavních příčin vedoucích k vadám v držení těla. Od druhého pololetí školního roku mají všichni žáci školy jednou týdně o velké přestávce možnost odreagování a aktivního odpočinku formou tance. Hudbu si děti vybírají samy. U dětí se taková přestávka těší velké oblibě, hlavně u dětí z prvního stupně. Další oblíbenou náplní velkých přestávek všech žáků školy je v případě pěkného počasí pobyt v prostorách venkovního školního sportovního areálu. Pohyb formou her na čerstvém vzduchu výrazně prospívá dětskému organismu kompenzovat školní zatížení během vyučování.
Jakákoliv forma pohybu je pro děti v dnešní době velkým přínosem k jejich zdravému vývoji a škola se je proto snaží co nejvíce podporovat.

 Prosinec 2015

Nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova (ZTV) patří na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna k hlavní součásti dlouhodobého školního programu pro rovná záda. Program je zaměřen především na děti na prvním stupni. Další nedílnou a důležitou součástí projektu je spolupráce s odborníky. Škola spolupracuje s rehabilitačním pracovištěm ve Slavkově u Brna. Jedním ze způsobů spolupráce je cvičení dětí v ZTV pod vedením fyzioterapeutky. Děti si při prvním takovém cvičení v tomto školním roce vedly velmi dobře. Bylo vidět, že si postupně upevňují návyky správného držení těla. Projekt Rovná záda pokračuje na škole úspěšně již sedmým rokem.
Současně pokračuje v rámci projektu spolupráce školy s mateřskou školkou Zvídálek formou krátkých lekcí cvičení s dětmi v jednotlivých třídách.

 Červen 2015

Dlouhodobý školní projekt pro rovná záda i v letošním školním roce proběhl přesně podle naplánovaného harmonogramu. Stěžejní náplní projektu je výuka nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova určená pro žáky druhých až pátých tříd na prvním stupni. Další, velmi důležitou roli, hraje spolupráce s odborným rehabilitačním pracovištěm B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o. Díky této spolupráci probíhá na konci školního roku odborné vyšetření (kineziologický rozbor) držení těla dětí.
V letošním školním roce jsme zaznamenali již vynikající výsledky. U většiny žáků, kterým byla v předchozích letech shledána odchylka od správného držení těla, došlo k výraznému zlepšení. Velká část těchto žáků pravidelně navštěvovala během školního roku hodiny zdravotní tělesné výchovy buď v rámci prevence či nápravy vadného držení těla. Někteří rodiče se svými dětmi začali navštěvovat na naše doporučení rehabilitační zařízení.
Náplň školního projektu, spolupráce s rodiči a odborníky vede k včasnému podchycení a řešení v současné době civilizačního problému jako jsou vady a bolesti zad. V příštím školním roce bude projekt pro rovná záda na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna pokračovat. Za zmínku stojí i spolupráce školy v rámci projektu s Mateřskou školkou Zvídálek.

Mgr. Hana Charvátová

 

 Březen 2015

Dlouhodobý školní projekt pro rovná záda probíhá úspěšně na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna již šestým rokem. Pozornost projektu je zaměřena především na žáky prvního stupně. Ale i u žáků na druhém stupni je věnována velká pozornost správnému držení těla. Během vyučovacích hodin si vyučující všímají, zda žáci v lavicích správně sedí, zda odpovídá výška židle a lavice danému žákovi. Učebna informatiky je vybavena současným nejmodernějším trendem židlí pro dynamické sezení.
Hlavní pozornost držení těla je však u dětí na druhém stupni věnována v hodinách tělesné výchovy. Při zahájení a ukončení výuky TV si žáci srovnají své držení těla. Je důležité, že již vědí co pojem „narovnej se“ znamená, že jde o zpevnění břišních svalů, srovnání pánve, správné držení ramen a hlavy. V hodinách tělesné výchovy v rámci rozcviček jsou velmi často využívány balanční pomůcky vedoucí ke zpevnění svalových skupin nutných pro správné postavení těla. K nejoblíbenějším u žáků patří cvičení na gymballech a s overbaly.
Projekt pro rovná záda je v dnešní době pro žáky velkým přínosem nejen v době jejich školní docházky, protože získané návyky pro správné držení těla mohou uplatňovat po celý život.

Mgr. Hana Charvátová

 

 Červen 2014

Optimalizace pohybového režimu školy se zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla je dlouhodobým projektem Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna. Po pěti letech od zahájení projektu je možné provést malou bilanci výsledků.
K hlavním pilířům projektu patří výuka zdravotní tělesné výchovy jako nepovinného předmětu pro žáky druhých až pátých ročníků. Dále pak odborná spolupráce s rehabilitačním pracovištěm Lázeňského domu B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o ve Slavkově u Brna, která spočívá především v odborném hodnocení (kineziologickém rozboru) držení těla dětí prvního stupně.
K nejčastějším nedostatkům při vstupních vyšetřeních žáků prvních tříd patří ochablé břišní a mezilopatkové svaly, zkrácené prsní svaly a zkrácené svalové partie v oblasti beder a na zadní straně nohou. Při průběžných vyšetřeních je u dětí vidět postupné zlepšování stavu. Při výstupních vyšetřeních u žáků pátých ročníků, především u těch, kteří po celou možnou dobu navštěvovali výuku ZTV, je znatelné výrazné zlepšení uvedených nedostatků v držení těla. Děti si odnášejí znalosti týkající se hlavních zásad správného držení těla a osvojené cviky vedoucí ke kompenzaci nedostatků.
Během působení projektu se podařilo také podchytit u některých dětí vážné odchylky od správného držení těla a včasnou odbornou terapií tak předejít vážným trvalým poruchám.
Všem dětem na prvním stupni byla v rámci projektu nabídnuta možnost navštěvovat výuku nepovinného předmětu zdravotní tělesné výchovy i ve školním roce 2014/ 2015.

 Červen 2013

Podle stanoveného harmonogramu projektu proběhly v měsíci květnu vstupní vyšetření žáků prvních ročníků a kontrolní kineziologický rozbor dětí druhých až pátých tříd, který prováděla Bc. Renata Hanáková.

Statistiky uvádějí, že dnešní dětská populace dosahuje téměř padesáti procent vadného držení těla (VDT). Na počátku projektu dosahovalo měření dětí v naší škole podobného výsledku. Poslední letošní měření však ukázalo již výrazné zlepšení. Odchylky od správného držení těla se objevily jen u třiceti jedna procent měřených dětí. Podstatný vliv na tento výsledek má jistě i zařazení dětí do nepovinného předmětu Zdravotní tělesné výchovy (ZTV), o který mají rodiče i děti velký zájem. Pro příští školní rok 2013 – 2014 bude žákům druhých až pátých ročníků opět nabídnuta v rámci projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy vadného držení těla formou tohoto nepovinného předmětu.

 Prosinec 2012

Úspěšně a podle plánu…. Tak by mohla znít krátká a výstižná odpověď. Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu školy zaměřený na prevenci a nápravu vadného držení těla dětí byl zahájen ve školním roce 2009/2010. Je určen především dětem na prvním stupni. Hlavní náplní celého projektu je výuka nepovinného předmětu Zdravotní tělesné výchovy. O výuku je velký zájem a kapacita hodin je plně obsazena. Během hodin děti zábavnou formou zpevňují ochablé svaly, protahují zkrácené svalové skupiny a získávají správné návyky držení těla.
Důležitou roli v celém projektu má i spolupráce s rehabilitačním zařízením Lázeňského domu ve Slavkově u Brna, které je garantem odborné stránky. Dle harmonogramu učiva ZTV provádí fyzioterapeut tohoto pracoviště v každém pololetí školního roku jedenkrát praktické vedení výuky.
Tentokrát si s dětmi přišla zacvičit Bc. Renata Hanáková. Připravila si pro ně sestavu rehabilitačních cviků pro rovná záda. Velmi kladně hodnotila záměr projektu i úroveň cvičení dětí.

Mgr. Hana Charvátová